چهارشنبه ١٣٩٧/٤/٢٧    EN


فرم گزارش خطای 2
شرح خطا
تاریخ بروز خطا
علل وقوع خطا
کمبود امکانات
فشار کاری شدید
پرسنل بی تجربه
سایر
محل وقوع خطا
عامل خطای پزشکی *
پیامد خطا:
بیمار
کارکنان
همراه
سازمان
شیفت:
صبح
عصر
شب
واقعه قابل پیشگیری *
احتمال تکرار واقعه
عامل اصلی بروز واقعه
اشتباه بالینی(عملکردی)
نقص سازمانی
ارتباط نادرست
نوع خطا:
شناسایی بیمار
دارویی
فراورده خونی و آزمایش
عفونت بیمارستانی
خطای ثبت در HIS
سقوط بیمار
مشکلات مراقبتی
خطای ثبت در پرونده
CPR
بروز عوارض ناخواسته درمانی / مراقبتی
سایر
اولین اقدام بعد از بروز خطا
نتیجه بررسی گزارش خطای گزارش شده:
خطای منجر به آسیب بیمار(Sentinel Event)
خطای نزدیک به اتفاق حادثه(Near Miss)
خطاهای بدون آسیب No Harm
پیشنهادات جهت جلوگیری از موارد مشابه