چهارشنبه ١٣٩٧/٤/٢٧    EN

تعداد تخت مصوب: 100

تعداد تخت فعال :77

 

جراحی

9

ارتوپدی

4

گوش

3

چشم

2

زنان

15

داخلی

13

داخلی اعصاب

3

اطفال

10

نوزادان

6

ccu

6

icu

4

Post ccu

2